Films Agenda Specials Informatie Locaties Nieuws
NL
EN

Rialto heeft twee vestigingen: Rialto De Pijp en Rialto VU. Let goed op voor welke locatie je tickets koopt! Meer info

Vacature: twee Leden Raad van Toezicht

Vacature voor een Onbezoldigde functie
Sluitingsdatum: 28-2-2022

Rialto, een van de meest toonaangevende filmtheaters in Amsterdam en Nederland, heeft een uitgesproken profiel. Ons kenmerk is de ruime aandacht voor niet-westerse film en (jong) Europees filmtalent. Met een breed aanbod van speciale programmering in de vorm van series, inleidingen, debatten en samenwerkingen met derden wil Rialto bijdragen aan een divers en inclusief filmaanbod. Rialto is een podium voor vernieuwende, kwalitatieve en onafhankelijk geproduceerde cinema uit de gehele wereld. Een filmtheater dat zich blijft inzetten op talentontwikkeling, vernieuwing en creativiteit. In november 2021 heeft Rialto een tweede locatie geopend, Rialto VU. Dit najaar beginnen de voorbereidingen voor een derde locatie op het Zeeburgereiland. In 2024 zal Rialto beschikken over drie locaties met in totaal twaalf filmzalen.

Voor de Raad van Toezicht van Rialto Holding zijn we op zoek naar twee leden

1. Een toezichthouder culturele organisaties en marketing

Deze toezichthouder heeft kennis van en ervaring met:

 • De bedrijfsvoering van een culturele organisatie
 • Fondsenwerven/sponsoring
 • Marketing
 • Kent het culturele veld en beschikt over een relevant cultureel netwerk

 

2. Een toezichthouder film

Deze toezichthouder heeft kennis van en ervaring met:

 • De filmsector bijvoorbeeld als producent of regisseur
 • Arthouse film en wereldcinema
 • Filmpubliek en marketingstrategie
 • Productie en/ of distributie
Governance en werkwijze

Rialto Holding bestaat uit drie stichtingen: Stichting Amsterdams Filmhuis, Stichting Rialto Beheer en Stichting World Cinema Amsterdam. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en de RvT ziet toe op de directeur-bestuurder. De RvT werkt volgens de acht principes van de Governance Code Cultuur en heeft vier rollen:

 • de rol van toezichthouder
 • de rol van werkgever
 • de rol van sparringpartner
 • de rol van ambassadeur van de organisatie

De RvT komt vier keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast spreekt de RvT met haar stakeholders, werkt ze aan haar ontwikkeling en verdiept zich in thema’s die van belang zijn voor Rialto. Binnen de RvT zijn twee commissies actief: de remuneratiecommissie die zich bezighoudt met de werkgeverstaken en de auditcommissie die de financiële aspecten van het toezicht voorbereidt.

Algemene eisen aan de RvT-lede

De RvT is zodanig samengesteld dat alle leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle toezichthouders

 • hebben verschillende achtergronden en expertises, er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit. De RvT is een goede mix van geslacht, gender en (bi-)culturele achtergrond
 • zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijk of tegenstrijdig belang
 • hebben affiniteit met de (arthouse) film en wereldcinema
 • zijn in staat het algemeen en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen
 • hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren

De leden van de RvT beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:

 • politiek en bestuur
 • financiën en bedrijfsvoering
 • ondernemerschap en marketing
 • cultuur- en cultuurbeleid
 • (arthouse)film
Vergoeding

Leden van de RvT zijn onbezoldigd. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming van nog eens een periode van vier jaar. Rialto streeft nadrukkelijk naar een diverse samenstelling van de organisatie en een afspiegeling van de stad Amsterdam. We zoeken actief naar verscheidenheid in afkomst en achtergrond.

Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Karin van Gilst, voorzitter van de RvT, ky.vangilst@gmail.com. Reacties op de vacature kunnen tot 28-2-2022 gestuurd worden naar vacatures@rialtofilm.nl.

Download: Vacature Lid Raad van Toezicht