Films Agenda Specials Expat Informatie Locaties
NL
EN

Bezoekersvoorwaarden

Algemeen

1.1 In deze Bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Rialto: Stichting Amsterdams Filmhuis en groepsvennootschappen in Nederland.
Bezoeker: Een ieder die het filmtheater bezoekt.
Filmtheater: Het (theater)gebouw waarvan Rialto eigenaar is of waartoe Rialto op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het (theater)gebouw grenzende openbare weg waartoe Rialto zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.

1.2 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Rialto en de Bezoeker.

1. Bezoekersvoorwaarden

1.1 Alle door of in verband met Rialto gedane aanbiedingen of mededelingen zijn vrijblijvend. Indien een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door Rialto. Rialto behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.

1.2 De Bezoeker dient tijdens het bezoek aan het Filmtheater te allen tijde in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en is verplicht deze op verzoek van medewerkers van Rialto te tonen. Indien tickets online gekocht zijn voor meer dan één Bezoeker dan geldt het e-ticket als toegangsbewijs voor alle betreffende Bezoekers. Bezoekers ouder dan 13 jaar dienen tijdens het bezoek aan het Filmtheater in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze op verzoek van medewerkers van Rialto te kunnen tonen.

1.3 De Bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan het Filmtheater te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van Rialto gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

1.4 De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Filmtheater
• te roken, danwel electronisch te roken • goederen te koop aan te bieden,
• dieren (m.u.v. geleidehonden), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Filmtheater te brengen of met zich mee te voeren
• foto-, video-, film-, geluid- en andere opnameapparatuur in het Filmtheater te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.

1.5 In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid dient de Bezoeker op verzoek van medewerkers van Rialto inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een (veiligheids)fouillering.

1.6 In geval van overtreding van deze Bezoekersvoorwaarden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikelen 2.3, 2.4 en 2.5, belediging, bedreiging, discriminatie of molestatie (mishandeling/lijfelijk geweld) van Bezoekers of medewerkers van Rialto, herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers van Rialto, vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van goederen, of overlast veroorzaakt door de Bezoeker, is Rialto gerechtigd
• de Bezoeker de toegang tot het Filmtheater te ontzeggen,
• aangifte te doen bij de politie,
• de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst en
• eventueel beeld- en geluidsdragers in beslag te nemen.  

1.7 Rialto is gerechtigd in het Filmtheater beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis. De bezoeker zal tevens geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis bij fotografie van evenementen in een Rialto filmtheater.

1.8 Er is geen minimumleeftijd voor het Filmtheater (tenzij de film een NICAM/ Kijkwijzer keuring bevat voor de minimale leeftijd van 12, 14 ,16 of 18 jaar). Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang, wanneer ze bij de ouders/begeleiders op schoot zitten. Is dat niet wenselijk, bijvoorbeeld met het oog op veiligheid, dan dient er een ticket gekocht te worden. Voor kinderen vanaf 3 jaar dient in alle gevallen een ticket gekocht te worden. Bij overlast voor andere Bezoekers is het risico voor de ouders en kunnen zij verzocht worden de zaal te verlaten. In dat geval hebben ouders en kind(eren) geen recht op vergoeding.

2. Tickets

2.1 De ticketverkoop aan de kassa en online stopt 10 minuten na aanvang van de starttijd. De Bezoeker dient maximaal 10 minuten na aanvang van de film aanwezig te zijn in de zaal. Na deze 10 minuten kan redelijkerwijs gesteld worden dat de hoofdfilm is gestart en dat de toegang tot de zaal kan worden geweigerd om overlast voor andere Bezoekers te voorkomen.

2.2 Annuleren van online gekochte tickets kan tot twee uur vóór aanvang van de voorstelling. Annulering kan via de kassa van het filmtheater of via ons mailadres. De tickets worden naar waarde vergoed doormiddel van een terugboeking.

3. Aansprakelijkheid van Rialto

3.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Filmtheater is voor zijn eigen rekening en risico.

3.2 Rialto is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan Rialto opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Indien Rialto ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Rialto in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door Rialto dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

3.4 Onder overmacht wordt door Rialto onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van Rialto onttrekt.  

4. Klachten

4.1 De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien deze Rialto daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

4.2 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Rialto, via info@rialtofilm.nl

5. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Rialto en de Bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Rialto en de Bezoeker behorend tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

6. Maatregelen

6.1 Bij overtreding wordt, indien van toepassing, aangifte bij de politie gedaan. Schade wordt op de overtreder verhaald.

6.2 De bezoekersvoorwaarden gelden voor alle theaters van Rialto.

6.3 Bij de volgende overtredingen zal Rialto de Bezoeker de toegang tot het Filmtheater ontzeggen:
• Het niet opvolgen van aanwijzingen van personeel
• Belediging personeel/bezoeker(s) (schelden/grove taal)
• Baldadigheid
• Bedreiging personeel/bezoeker(s) (gedrag/strafrecht)
• Discriminatie personeel/bezoeker(s) (opmerkingen en gedrag)
• Vernieling
•Diefstal of verduistering
• Mishandeling/openlijke geweldpleging
• Overtreding ontzegging/huisvredebreuk